منطقه ابزار سیستم برنامه برنامه نویسی

منطقه: ابزار سیستم برنامه برنامه نویسی توسعه دهندگان شرکت مایکروسافت توسعه دهندگان نرم افزار مایکروسافت

الزوم حضور بابک زنجانی در دادگاه ، تیرماه وقت پیگیری به اتهامات 2 متهم پرونده فساد نفتی است

وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: تیر ماه دادگاه پیگیری به پرونده متهمان ردیف دوم و سوم موسوم به فساد نفتی برگزار می شود و حضور بابک زنجانی در این دادگا..

ادامه مطلب